Monday, July 4, 2011

Mesothelioma Navy Ships

U.S.S. Bowfin SS-287
U.S.S. Bowfin SS-287
U.S.S. Croaker SS-246
U.S.S. Hornet CV-12

U.S.S. Midway CV-41
U.S.S. Ronquil SS-396
U.S.S. Turner Joy DD-951